Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden, wordt begrepen onder:

Unpaid: Unpaid B.V., KBOnr. 728.452.479, BTW nr. BE0728.452.479, met maatschappelijke zetel Port Arthurlaan 11e, 9000 GENT, ingeschreven als minnelijke invorderaar van schulden van de Consument onder nummer 221489.

Klant: De onderneming die onder het toepassingsgebied valt van de invorderingsprocedure zoals nader omschreven in artikel 1394/20 Ger. W. en beroep wenst de doen op de Diensten van Unpaid.

Partijen: Unpaid en de Klant.

GDW : De door Unpaid aangestelde gerechtsdeurwaarder belast met het uitvoeren van de taken zoals omschreven in artikel 4.1. en 4.2. van de Overeenkomst.

DGDM: De Groote - De Man BV, KBOnr. 878.001.735, met maatschappelijke zetel Heernislaan 91, 9000 GENT, BTW nr. BE0878.001.735.

Partners: GDW en DGDM.

Diensten : de Diensten die UNPAID aan haar Klanten levert, in het bijzonder het invorderen van onbetwiste schuldvorderingen overeenkomstig de procedure zoals omschreven in artikelen 1394/20 – 1394/27 Ger. W. alsook de minnelijke invordering van schulden ten aanzien van Consumenten.

Dossier(s): Het geheel van schulden/vorderingen die een Klant heeft op één Debiteur en die via de beveiligde portal in één geheel en op hetzelfde tijdstip wordt overgemaakt aan Unpaid.

De Wet: De wet van 19.10.2015 (BS 16/10/2016) met betrekking tot de Invordering van onbetwiste geldschulden waarbij artikel 1394/20 – 1394/27 werden ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek.

Debiteur: De schuldenaar van de Klant, zoals bedoeld in de Wet, op wie de schulden/vorderingen zoals vermeld het Dossier betrekking hebben.

Consument(en): Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op de Diensten die Unpaid aan haar Klanten ter beschikking stelt via de website www.unpaid.be.

De Klant heeft door het aanvinken van de daartoe bestemde box op de website, uitdrukkelijk en expliciet deze Algemene Voorwaarden aanvaard en erkent ervan kennis genomen te hebben. De Algemene Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op deze rechtsverhouding.

Andere door Unpaid of één van haar Partners, verstrekte diensten dan vermeld in deze Algemene Voorwaarden vallen niet onder de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unpaid, kan van de huidige Algemene Voorwaarden niet worden afgeweken.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, dan wel wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort gelden.

Unpaid behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Unpaid van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie.

 

Artikel 3. Mandaat van de Klant

Middels het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden geeft de Klant uitdrukkelijk mandaat aan Unpaid, en haar Partners, om onder meer de invorderingsprocedure conform artikel 1394/20 Ger. W. te voeren, zoals omschreven in artikel 4.1. van de Algemene Voorwaarden, of de minnelijke invordering ten aanzien van een Consument zoals omschreven in artikel 4.2. van de Algemene Voorwaarden.

De Klant zal hiertoe alle door Unpaid opgevraagde gegevens of informatie aan Unpaid verstrekken waaronder (niet-limitatief):

  • Haar gegevens : rechtsvorm en naam vennootschap, maatschappelijke zetel, BTW nummer, naam en hoedanigheid vertegenwoordiger;
  • Gegevens tegenpartij: rechtsvorm en naam vennootschap, maatschappelijke zetel, BTW nummer; gegevens van de Consument;
  • De in te vorderen factuur/ facturen;
  • Haar algemene voorwaarden van toepassing op de in te vorderen factuur;
  • Het niet-geprotesteerd karakter van de in te vorderen factuur.

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat Unpaid de gegevens of informatie van de Klant doorgeeft aan haar Partners in toepassing van de Algemene Voorwaarden.

De Klant verbindt zich ertoe op eerste verzoek van Unpaid of haar partners bijkomende informatie te verstrekken of enige wijziging van de verstrekte informatie onverwijld aan Unpaid te melden. Indien de Klant weigert om deze bijkomende informatie te verstrekken, is Unpaid gerechtigd haar Diensten eenzijdig stop te zetten, zonder dat de Klant hiervoor enig verhaal kan instellen lastens Unpaid.

Unpaid behoudt zich het recht voor om alle Klantgegevens en gegevens van de Debiteur of Consument te wijzigen indien ze vermoedt dat het om materiële vergissingen gaat.

De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar doorgegeven gegevens, met inbegrip van de bevestiging van het niet-geprotesteerd karakter van de in te vorderen facturen, het toepasselijke schadebeding en de intresten.

Alle kosten door Unpaid of één van haar aangestelde Partners, gemaakt op basis van foutieve of onjuiste gegevens of informatie aangeleverd door de Klant, kunnen op de Klant worden verhaald.

Unpaid heeft het recht om het schadebeding en de interest te herleiden of te verhogen tot het wettelijke maximum in toepassing van de Wet, met name 10% van de hoofdsom of ten aanzien van de Consument cfr. de door de Klant overgemaakte stukken. Indien geen schadebeding of intrest is voorzien, wordt automatisch de Wet ter bestrijding van de betaalachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 toegepast, dan wel de wettelijke intrest ten aanzien van Consumenten.

 

Artikel 4.1. Procedure ten aanzien van Debiteurs

Unpaid verifieert op een geautomatiseerde wijze op basis van de gegevens verstrekt door de Klant of de Klant en/of de in te vorderen factuur binnen het toepassingsgebied valt/vallen van de Wet.

Indien de Klant en/of de in te vorderen factuur niet binnen het toepassingsgebied valt, van de Wet of de schuldvordering van de Klant reeds is verjaard, zal Unpaid de Klant hiervan op de hoogte brengen en heeft Unpaid het recht haar Diensten eenzijdig stop te zetten.

Indien de Klant wel binnen het toepassingsgebied de Wet valt, zal Unpaid de in te vorderen facturen doorsturen aan haar Partners om vervolgens over te gaan tot een aanmaning tot betalen overeenkomstig de Wet.

In het geval de Debiteur niet reageert binnen één maand en 8 dagen na betekening van de aanmaning of in het geval betalingsfaciliteiten aanvraagt of de vordering betwist, zal GDW vervolgens de Klant contacteren voor verdere instructies.

Indien na het bekomen van de titel in de zin van de Wet geen betaling wordt bekomen van de Debiteur zal GDW vervolgens overgaan tot het nemen van de gepaste uitvoeringsmaatregelen ten einde de door de Debiteur verschuldigde bedragen te recupereren.

 

Artikel 4.2. Procedure ten aanzien van Consumenten

In geval de Klant een Dossier indient lastens een Consument zal Unpaid de door haar aangestelde GDW gelasten om een schriftelijke aanmaning persoonlijk af te geven aan de Consument.

 

Artikel 5. Vergoeding

Ten aanzien van Debiteurs

Behoudens anders schriftelijk overeen gekomen dient de Klant voor deze Diensten aan Unpaid een forfaitaire vergoeding te betalen van € 40,00 (ex. BTW), alsook de kosten van de GDW per Dossier, zoals hieronder in totaal begroot.

Waarde vordering

Te betalen vergoeding Klant (excl. btw)

0 – 124,99 €

187,54 €

125 – 369,99 €

223,56 €

370 – 619,99 €

259,74 €

620 – 1859,99 €

277,88 €

1860 – 3719,99 €

314,06 €

3720 – 12399,99 €

350,08 €

12400 – 37199,99 €

386,38 €

€ 37200 - …

458,72 €

 

Deze vergoedingen zal Unpaid op de Debiteur trachten te verhalen.

Naast bovenstaande vergoeding zal in geval van gehele of gedeeltelijke recuperatie op de Debiteur Unpaid aanspraak maken op een succes fee ten belope van maximaal 10% incl. btw van de ingevorderde factuur/facturen. Deze succes fee is in ieder geval beperkt tot de op de Debiteur te recupereren intresten en schadebedingen incl. btw.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de Klant de hoger aangehaalde succes fee verschuldigd aan Unpaid indien de Klant beslist om het dossier stop te zetten na het betekenen van de aanmaning cfr. De Wet.

Indien de Klant het ingediende Dossier wenst stop te zetten binnen de 12 uur na het indienen van het Dossier, zullen geen kosten worden aangerekend. Indien na het uitvoeren van een grondig solvabiliteitsverslag de Klant het Dossier wenst stop te zetten, zal naast de forfaitaire vergoeding van € 40,00 (excl. btw) een kost van € 50,00 (excl. btw) worden aangerekend voor de opmaak van het solvabiliteitsverslag.

De Klant machtigt Unpaid en GDW om de in de voorgaande alinea bepaalde vergoedingen bij voorrang af te houden en door te storten naar Unpaid.

Deze vergoeding omvat: de wettelijke verplichte controles zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, de door GDW betekende aanmaning alsook, bij gebreke aan reactie van de tegenpartij het opstellen van P.V. van niet-betwisting.

De kosten voor eventuele uitvoeringsmaatregelen die genomen dienen te worden na het opstellen van het P.V. van niet-betwisting zijn niet inbegrepen in de hoger vermelde tarieven en zullen, indien zij niet kunnen gerecupereerd worden van de Debiteur afzonderlijk aan de Klant worden aangerekend. Indien de Klant geen voorafgaandelijk schriftelijk akkoord heeft gegeven aan Unpaid voor het maken van bijkomende kosten, kunnen deze bijkomende uitvoeringskosten evenwel nooit aan de Klant worden aangerekend.

Andere door Unpaid of haar Partners verstrekte Diensten vallen niet onder de toepassing van deze Algemene Voorwaarden of vergoedingschema.

 

Ten aanzien van Consumenten

Behoudens anders schriftelijk overeen gekomen dient de Klant voor deze Diensten ten aanzien van Consumenten aan Unpaid een forfaitaire vergoeding te betalen van € 95,00 (excl. btw).

Naast bovenstaande vergoeding zal in geval van gehele of gedeeltelijke recuperatie op de Consument Unpaid aanspraak maken op een succes fee ten belope van maximaal 10% incl. btw van de ingevorderde factuur/facturen. Deze succes fee is in ieder geval beperkt tot de op de Consument te recupereren intresten en schadebedingen incl. btw.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de Klant de hoger aangehaalde succes fee verschuldigd aan Unpaid indien de Klant beslist om het dossier stop te zetten na het versturen van de aanmaning.

De Klant machtigt Unpaid en GDW om de in de voorgaande alinea bepaalde vergoedingen bij voorrang af te houden en door te storten naar Unpaid.

Andere door Unpaid of haar Partners verstrekte prestaties dan deze omschreven in artikel 4.2 Algemene Voorwaarden vallen niet onder de toepassing van deze Algemene Voorwaarden of vergoedingschema.

 

Artikel 6. Betalingstermijnen

De vergoedingen zoals bepaald in artikel 5 van de huidige Algemene Voorwaarden zijn contant betaalbaar.

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de rentevoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke laattijdige betaling geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 ter dekking van de administratieve kosten. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

Elke betalingsachterstand geeft Unpaid en haar Partners het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald. Unpaid noch haar Partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de schorsing van de dossierbehandeling.

 

Artikel 7. Klachtenprocedure

Elke klacht of betwisting van welke aard ook moet op straffe van verval van het recht van betwisting door de Klant schriftelijk worden gemeld aan Unpaid per E-mail op info@unpaid.be uiterlijk binnen de vijf dagen volgend op de dag waarop de Klant er kennis heeft van gekregen. Unpaid tracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht de Klant een formeel antwoord en oplossing voor te stellen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verzekering

De Diensten die Unpaid levert, gelden als middelenverbintenissen. Unpaid verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om te zorgen voor een goede uitvoering van de Diensten.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Unpaid steeds beperkt tot drie maal het door Unpaid in desbetreffende Dossier in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en door de cliënt betaalde bedrag, met een maximum van € 15.000,00

De aansprakelijkheid van Unpaid is in ieder geval steeds beperkt tot de directe schade die volgt uit de eventuele tekortkomingen. Unpaid is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen (niet-limitatieve opsomming): elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. Unpaid is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 

Artikel 9. Inhoud Website

Unpaid besteedt de grootste zorg aan haar Website en het overzicht van de Diensten die daar worden aangeboden. Unpaid garandeert echter de juistheid van de informatie niet. De Klant is eveneens bewust dat de voorgestelde informatie vatbaar is voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking. Unpaid is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website of het gebruik ervan. Ingeval er links gecreëerd zouden worden met andere websites, bij voorbeeld met behulp van een zoekrobot, kan Unpaid niet verantwoordelijk gesteld worden voor het bestaan of de inhoud van deze websites.

 

Artikel 10. Intellectuele Rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met  betrekking tot de internetsite zijn eigendom van Unpaid of aan haar gelieerde bedrijven. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan alle (a) auteursrechten, portretrechten, patenten, databankrechten en rechten met betrekking tot handelsmerken, ontwerpen, knowhow en bedrijfsgeheim (al dan niet geregistreerd); (b) aanvragen voor registratie, en het recht om een registratie aan te vragen, voor om het even welk van die rechten; en (c) alle andere intellectuele eigendomsrechten en equivalente of soortgelijke vormen van bescherming die om het even waar ter wereld bestaan.

De huidige databank is eigendom van Unpaid. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze digitale uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Unpaid.

De inhoud van deze databank alsook de door opzoekingen verkregen informatie mag enkel gehanteerd worden voor persoonlijk gebruik. Op generlei wijze mag deze informatie gebruikt worden voor commerciële doelstellingen zoals mailings, de aanleg van gegevensbestanden, enz. In geval van schending van deze bepaling behoudt Unpaid zich het recht voor om hiervoor een schadevergoeding te vorderen.

Elke kopie, publicatie, reproductie of andere exploitatie, ongeacht de wijze of de vorm ervan, van de databank en weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met  betrekking tot de internetsite is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van de Unpaid. De registratie en de import van de informatie van de website van Unpaid alsook van aanverwante diensten in een databank zijn uitdrukkelijk verboden. Een bepaald aantal gebruikte benamingen, tekens en logo’s op deze site (onder andere de benaming Unpaid) zijn beschermde merken.

 

Artikel 11. Privacy

Unpaid verbindt zich er toe alle persoonlijke gegevens die de Klant haar verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen in overeenstemming met de privacyverklaring zoals op de website unpaid.be vermeld. De gegevens van de Klant zullen uitsluitend worden gebruikt om communicaties van Unpaid toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van de Dossiers mogelijk te maken.

Indien de Klant hiermee voorafgaandelijk expliciet instemt, kan Unpaid hem tevens commerciële boodschappen versturen. De Klant kan steeds Unpaid meedelen, via eenvoudige kennisgeving, dat hij geen verdere commerciële boodschappen wenst te ontvangen.

De Klant kan zijn gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat Unpaid zijn gegevens niet verder gebruikt.

 

Artikel 12. Toepasselijke wetgeving – bevoegde rechtscolleges

De Algemene Voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen zijn de rechtbanken van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, bevoegd.