Algemeen

Wat is Unpaid?

Unpaid werd in 2016 opgericht door advocatenbureau DE GROOTE – DE MAN naar aanleiding van de nieuwe wet met betrekking tot invordering onbetwiste geldschulden. Het grote voordeel van die nieuwe wet is dat je sindsdien, als onderneming op een makkelijke, goedkope en transparante manier onbetaalde niet-geprotesteerde facturen, ten aanzien van ondernemingen, kan innen met een minimum aan kosten en inspanningen.

Door onze enorme groei is Unpaid intussen een aparte onderneming geworden met een eigen team dat voltijds werkt aan het innen van uw facturen. Wij werken uiteraard nog steeds nauw samen met De Groote - De Man.

Wat is er bijzonder aan de nieuwe procedure Invorderingen onbetwiste schuldvorderingen?

Met deze nieuwe procedure kan je als onderneming een betaling afdwingen voor niet-geprotesteerde onbetaalde facturen zonder daarvoor eerst via een rechter te gaan. Dit wil zeggen dat je met een minimum aan kosten en inspanning, jouw factuur op heel korte termijn kan innen. Bovendien worden al de kosten gerecupereerd via de schuldenaar. Je ontvangt dus in principe steeds het volledige verschuldigde factuurbedrag plus het voorschot dat je betaalde aan Unpaid en de gerechtsdeurwaarder.

Voordelen

Waarom zou ik Unpaid gebruiken?

Onbetaalde facturen hebben een zware impact op de liquiditeit van jouw bedrijf. Je hebt een dienst geleverd of een werk uitgevoerd en heeft dus recht op een correcte betaling van jouw facturen. Via Unpaid.be kan je met minimale inspanningen jouw onbetaalde niet-geprotesteerde facturen laten innen, zonder een afspraak te moeten maken met een advocaat of te moeten wachten op een uitspraak van de rechtbank. De kosten zijn bovendien zo laag dat je wel gek moet zijn om hier geen gebruik van te maken.

Wat zijn mijn voordelen?

  • Je kan alles zelf online ingeven. Indien je werkt met Teamleader, Yuki, Billit of Exact online moet je zelf niets meer ingeven. Met één druk op de knop stuur je de gegevens naar het Unpaid platform.
  • Je hebt snel jouw geld.
  • Je krijgt onmiddellijk een antwoord of je onze dienst kan gebruiken voor jouw facturen.
  • Het kost jou op het einde van de rit vaak niets en je krijgt immers de hoofdsom plus alle voorgeschoten kosten terugbetaald.

Kosten

Wat kost Unpaid?

Eigenlijk kost dit alles jou niets, want alle kosten worden gerecupereerd op jouw klant. Je dient wel deze beperkte kosten voor te schieten.

De kostprijs van deze dienst is opgesplitst in twee soorten kosten. Enerzijds de kosten van de controle door de advocaat van de geldigheid van uw dossier (40 Euro excl. Btw), anderzijds de kost van de gerechtsdeurwaarder om ter plekke te gaan en een proces-verbaal van niet betwisting op te stellen. Deze laatste kost hangt af van de waarde van jouw vordering.

Het totaal van de voorschotten bedraagt:

Waarde van dossier Kostprijs excl. btw

0 – 124,99 €

166,93 €

125 – 369,99 €

197,15 €

370 – 619,99 €

227,49 €

620 – 1859,99 €

242,71 €

1860 – 3719,99 €

273,05 €

3720 – 12399,99 €

303,29 €

12400 – 37199,99 €

333,73 €

37200 - …

394,41 €

 

Naast de hoofdsom en de kosten die je integraal worden terugbetaald kan Unpaid nog eventuele interesten en schadebedingen innen bij jouw klant. Deze kunnen, afhankelijk van jouw factuurvoorwaarden, maximaal 10% van het totale factuurbedrag bedragen en zijn bedoeld om de werkingskosten van Unpaid te financieren.

Wie betaalt de eindafrekening?

Alle kosten van deze dienst (€40,00 excl. BTW) maar ook de kosten (link naar prijstabel) van de gerechtsdeurwaarder probeert de gerechtsdeurwaarder te recupereren op jouw klant.

Mijn advocaat vraagt € 125,00 per uur (excl. btw) voor een eerste gesprek. Waarom is Unpaid zo goedkoop?

Door volautomatisch te werken zijn wij er in geslaagd om de kostprijs voor onze dienstverlening erg laag te houden. Unpaid ontvangt naast de € 40 (exclusief BTW) ook de eventuele interesten en schadebedingen die kunnen gerecupereerd worden op de schuldenaar. Deze kunnen maximaal 10% van het factuurbedrag bedragen.

Wanneer kan ik Unpaid gebruiken?

Waar kan ik Unpaid gebruiken?

Unpaid kan enkel gebruikt worden voor het innen van schulden van Belgische ondernemingen. Het kan dus gebruikt worden door Belgische bedrijven die onbetaalde facturen in België hebben maar ook door buitenlandse bedrijven die schulden bij Belgische bedrijven willen laten innen. Op dit moment kan dit voor bedrijven uit: Nederland, Het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië; Spanje en Oostenrijk

Kan ik Unpaid ook gebruiken ten aanzien van ondernemingen in het buitenland?

Neen, je kan Unpaid niet gebruiken ten aanzien van ondernemingen in het buitenland. 

Welke facturen kan ik laten terugvorderen via Unpaid?

Je kan enkel onbetwiste en niet-geprotesteerde facturen ten aanzien van ondernemingen innen met Unpaid. Facturen bij de overheid of bij particulieren kunnen dus niet geïnd worden via deze weg.

Wat zijn onbetwiste facturen?

Dit zijn verstuurde facturen waartegen uw klant niet schriftelijk geprotesteerd heeft. Indien er wel protest geweest is en het protest werd aanvaard en rechtgezet via bv. een creditnota dan kan het niet geprotesteerde deel beschouwd worden als een onbetwiste factuur.

Wat indien mijn factuur wel is geprotesteerd?

Indien de factuur geheel is geprotesteerd kan je van Unpaid geen gebruik maken en moet je een advocaat raadplegen om tot invordering over te gaan via de rechtbank. Een rechter moet dan namelijk oordelen of het protest al dan niet gegrond is.

Vrijblijvend gecontacteerd worden door een advocaat

Indien jouw klant tegen een deel van de factuur heeft geprotesteerd en je hebt het protest aanvaard en rechtgezet via een creditnota dan kan het niet geprotesteerde deel beschouwd worden als een onbetwiste factuur. Stel, je hebt een factuur gestuurd van 1.500 euro. Na protest van de klant ga je akkoord met een verlaging van het bedrag naar € 1.000 en je verstuurt een creditnota voor € 500. Indien de klant het openstaand saldo van € 1.000 nog steeds niet betaalt dan kan je dit innen via Unpaid.be

Kan ik Unpaid gebruiken om oude onbetaalde facturen te innen?

Ja, wij kijken volautomatisch na of je jouw vordering nog kan innen. Het volstaat om de gegevens in te geven en ons systeem laat je onmiddellijk weten of de factuur nog niet verjaard is.

Kan ik Unpaid gebruiken ten aanzien van al mijn klanten?

Neen, je kan deze efficiënte procedure enkel gebruiken voor facturen ten aanzien van ondernemingen, maar niet ten aanzien van consumenten of de overheid. Heb je niet betaalde facturen ten aanzien van consumenten of de overheid dan gaat u best via een advocaat.

Klik hier om hierover vrijblijvend gecontacteerd te worden door een advocaat.

Wat indien ik contractueel geen interest of schadebeding heb voorzien?

Wij raden je aan om steeds goede factuurvoorwaarden te gebruiken. Indien jouw factuur geen voorwaarden bevat, dan kan je een beroep doen op de Wet ter bestrijding van betaalachterstand bij handelstransacties. Bij een onbetaalde en niet-geprotesteerde factuur heb je sowieso recht op een forfaitaire vergoeding van €40,00 bovenop de hoofdsom.

Is Unpaid ook nuttig voor kleine facturen van € 100,00 of minder?

Absoluut. Voor een factuur van minder dan € 100,00 kan je moeilijk een gerechtelijke procedure opstarten. Via deze procedure kan je toch snel en op kosten van jouw klant uw onbetaalde factuur incasseren.

Hoe werkt het?

Hoe verloopt de procedure?

  1. Je vult jouw gegevens en de gegevens van jouw tegenpartij in.
  2. Je laadt de nodige documenten op.
  3. Wij controleren of er aan de wettelijke vereisten voldaan is.
  4. Nadien sturen wij alles door naar de gerechtsdeurwaarder die voor jou het geld gaat innen.

Wat is inbegrepen in deze diensten?

Wij doen voor jou de wettelijk verplichte controles en sturen jouw dossier door naar de gerechtsdeurwaarder. Deze zal een creditwaardigheidscontrole doen en indien deze positief is een aanmaning bezorgen aan jouw klant. Hij zal deze aanmaning persoonlijk aan jouw klant bezorgen. Bij gebreke aan reactie van jouw klant zal de gerechtsdeurwaarder een proces verbaal van niet betwisting opstellen en het nodige doen om een ‘vonnis’ te bekomen.

Als er nadien nog bijkomende maatregelen nodig zijn zal de gerechtsdeurwaarder jou contacteren en met jou bespreken wat de volgende stappen zijn (beslag, verkoop enzovoort) om jouw geld te bekomen. Deze bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde tarieven maar zullen eveneens in de mate van het mogelijke gerecupereerd worden op de schuldenaar. Het blijft de bedoeling dat je op het einde van de rit de hoofdsom en alle kosten recupereert.

Wat is niet inbegrepen?

Als de gerechtsdeurwaarder bijkomende uitvoeringskosten zou moeten maken, zijn deze kosten niet inbegrepen. Deze kosten worden pas gemaakt na overleg en uitdrukkelijk akkoord van jou. Deze kosten zullen eveneens in de mate van het mogelijke gerecupereerd worden op de schuldenaar. Het blijft de bedoeling dat jij op het einde van de rit de hoofdsom en alle kosten recupereert.

Ik heb mijn gegevens en de bewijsstukken doorgegeven, maar wat met de vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Alles wat je via Unpaid doorgeeft wordt via een beveiligde verbinding doorgestuurd. Alle informatie die je doorgeeft valt onder het beroepsgeheim van advocaten zodat je over een absolute waarborg beschikt aangaande de vertrouwelijkheid.

Indien jullie mijn gegevens en bewijstukken hebbben, hoe gaat het dan verder?

Als aan de wettelijke vereisten voldaan is, dan maken wij het dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. Die zal jouw factuur voor je innen en de gerecupereerde hoofdsom plus de voorgeschoten kosten rechtstreeks naar jou doorstorten.

Wat doet de gerechtsdeurwaarder?

Na ontvangst van het dossier zal de gerechtsdeurwaarder in eerste instantie een creditwaardigheidscontrole doen. Mocht daaruit blijken dat de kans groot is dat jouw klant niet zal kunnen betalen zal hij je contacteren. Indien er zoals in de meeste gevallen geen probleem is gaat de gerechtsdeurwaarder binnen de 5 werkdagen naar jouw klant thuis met een aanmaning tot betalen bezorgen. Daarop volgt een wettelijke termijn van één maand en 8 dagen waarbinnen jouw debiteur de kans krijgt om alsnog te betalen.

In 89% van de gevallen volgt er al een betaling binnen de maand. De deurwaarder zal dan de hoofdsom plus de gerecupereerde kosten aan jou terug storten.

Volgt er echter in die periode geen betaling, dan kan de deurwaarder de invordering verder zetten en overgaan tot een beslag of een verkoop van goederen van jouw debiteur. Van zodra de procedure in die fase komt, zijn er mogelijk bijkomende kosten aan verbonden. Alvorens hiertoe over te gaan wordt er contact met jou opgenomen om deze stap te bespreken.

Wat als mijn klant niet reageert op de aanmaning?

Indien de tegenpartij niet reageert, dan kan de gerechtsdeurwaarder na een maand en 8 dagen een uitvoerbare titel bekomen en de schuldenaar dwingen tot betalen. Dit doet hij door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld beslag nemen. De gerechtsdeurwaarder zal jou hiervoor rechtstreeks contacteren om jouw akkoord te bekomen en de kosten hiervan te bespreken.

Wat als mijn klant betalingsfaciliteiten aanvraagt?

  • Indien jouw klant deze faciliteiten naleeft, dan komt er een einde aan de procedure bij integrale betaling.
  • Indien jouw klant deze faciliteiten niet naleeft, dient de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel te bekomen en dwingt hij jouw klant tot betalen. Dit doet hij door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld beslag nemen. De gerechtsdeurwaarder zal jou hiervoor rechtstreeks contacteren om jouw akkoord te bekomen en de kosten hiervan te bespreken.

Wat als mijn klant de aanmaning gemotiveerd betwist?

Hier stopt de procedure. De gerechtsdeurwaarder zal jou hierover contacteren en met jou bespreken wat de mogelijke stappen zijn.

Welke termijn heeft mijn klant om de factuur te betwisten?

Jouw klant kan ten allen tijden betwisten waardoor deze procedure stopt.

Wat als mijn klant mij betaalt?

Hoera, je hebt al jouw geld én kosten terug. De gerechtsdeurwaarder zal alle gerecupereerde bedragen rechtstreeks naar jou doorstorten. Het gebeurt soms dat de klant na het bezoek van de gerechtsdeurwaarder de hoofdsom rechtstreeks aan jou betaalt. Is dat het geval, neem dan zo snel mogelijk contact op met Unpaid of de gerechtsdeurwaarder. Jouw klant moet immers ook nog de voorgeschoten kosten terugbetalen.

Wie is de gerechtsdeurwaarder die voor mij zal werken?

Unpaid werkt voor jou samen met gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-GENT. Dit ervaren kantoor volgt al jouw zaken op en heeft een bijzonder goede reputatie binnen de sector.

Wat gebeurt er als je beslist om het proces via Unpaid stop te zetten

Na het indienen van je claim gaan wij onmiddellijk aan de slag. Je claim wordt verwerkt en de gerechtsdeurwaarder start een solvabiliteitsonderzoek en begint met de voorbereiding van de aanmaning. We maken dus meteen een aantal kosten. Mocht je om een goede reden (je klant blijkt bijvoorbeeld toch betaald te hebben) de claim willen annuleren zullen wij, indien dit gebeurt binnen de 12 uur na het indienen van de claim, het volledige voorschot terugbetalen.

Indien je binnen de 72 uur na het indienen van de claim besluit om het dossier stop te zetten dan krijg je je voorschot terug mits aftrek van € 40 (ex BTW) voor de dossierkosten en € 45 voor het solvabiliteitsonderzoek.

Indien je bericht krijgt van de gerechtsdeurwaarder dat de solvabiliteit twijfelachtig is en je besluit de claim stop te zetten dan betalen we eveneens het voorschot terug na aftrek van € 40 voor de dossierkost en € 45 voor het solvabiliteitsonderzoek. Op dat moment kan je er ook voor opteren om bijkomend voor € 30,45 een fiscaal attest te ontvangen. Dit ter recuperatie van de BTW van je factuur.

Eens de aanmaning betekend is, worden de zaken anders. Het is steeds de bedoeling dat de debiteur de volledige schuld, inclusief alle kosten betaalt aan de gerechtsdeurwaarder. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de debiteur de openstaande schuld rechtstreeks aan jou betaalt. In dat geval zullen de openstaande kosten nog steeds moeten worden voldaan. Hiervoor zendt de gerechtsdeurwaarder een kosteloze saldobrief aan de debiteur, en kan de uitvoering evenwel worden verdergezet. Indien je wenst af te sluiten, bestaan de kosten uit de door jou voorgeschoten bedragen en het schadebeding dat maximaal 10% van de hoofdsom bedraagt. De keuze om deze kosten al dan niet te laten vallen, is geheel aan jou. Dat houdt wel in dat je eventueel voorgeschoten kosten niet terugkrijgt en dat je het schadebeding dient te betalen. Indien je hebt ingediend met een promocode dan dien je in dat geval ook de kosten te betalen.

Samenwerking Unpaid en LAR

Wat biedt de samenwerking tussen Unpaid en LAR?

Als je verzekerd bent bij LAR, merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium S.A., kan je daar een unieke code aanvragen voor Unpaid. Met een geldige LAR-code dien je maar 50 % van het voorschot te betalen wanneer je een claim indient voor facturen gedateerd vanaf vanaf 1 januari 2019. Het spreekt voor zich dat wij deze 50% zullen recupereren op uw klant en dat u deze bij volledige betaling samen met hoofdsom zal terugkrijgen.

Bovendien heeft LAR een mooie extra voor klanten met een geldig LAR Business Full of Flex contract. Als je je claim indient met een LAR code krijg je bij betaling door de debiteur, naast de openstaande bedrag en je voorschot, ook nog eens (max.) 5 % van de hoofdsom erbij.

Het bedrag dat je ontvangt hangt af van wat er op basis van je factuurvoorwaarden kan worden geïnd. Van het geinde schadebeding wordt steeds 5% van de in te vorderen hoofdsom plus Btw afgetrokken voor de werkingskosten van Unpaid. Het overblijvende saldo is voor u.

Verzekerd bij LAR? Klik hier om een code aan te vragen.

 

Hoe lang is de code van LAR geldig?

Van zodra je een code van LAR voor het eerst gebruikt, blijft die één maand geldig. Gedurende die maand dien je maar 50 % van het voorschot te betalen wanneer je een claim indient voor facturen gedateerd vanaf 01.01.2019.

Na een maand krijg je een melding dat je code vervallen is en kan je een nieuwe code aanvragen bij LAR.

Moet ik voor elke claim een nieuwe code vragen?

Nee. De code die je krijgt is een maand lang geldig en blijft automatisch geactiveerd voor elke claim die je vanuit je account indient. Dit is wel enkel geldig voor facturen die dateren van na 01.01.2019. Kortom, met één code kan je gedurende een maand zoveel claims indienen als je wil.

Geldt de korting van LAR voor de volledige procedure?

Je korting geldt enkel voor het aanvankelijke voorschot. Dat is tot wanneer de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel (vonnis) krijgt. Concreet wil dat zeggen dat de deurwaarder dan al een bezoek heeft gebracht aan je debiteur met een officiële aanmaning tot betalen. Daarop volgt een wettelijke termijn van één maand en 8 dagen waarbinnen je debiteur de kans krijgt om alsnog te betalen.

Volgt er echter in die periode geen betaling, dan kan de deurwaarder de invordering verder zetten en overgaan tot een beslag of een verkoop van goederen van je debiteur. Van zodra de procedure in die fase komt, zijn er mogelijk bijkomende kosten aan verbonden. De 50% korting van LAR geldt niet voor deze bijkomende kosten Uiteraard trachten wij ook deze kosten te recupereren van je debiteur.

Geen zorgen, dit gebeurt nooit zonder jouw toestemming. Als er na de aanmaning geen betaling volgt, contacteert onze deurwaarder jou eerst met de vraag of je wil doorgaan met de procedure.

Wat als mijn debiteur de factuur protesteert?

Als je debiteur de factuur protesteert binnen de wettelijke termijn van één maand en 8 dagen na aanmaning, stopt de procedure via Unpaid. Je krijgt een factuur voor de werkelijk gemaakte kosten van de deurwaarder. Deze kosten kan je wel nog mee proberen te recupereren als je de invordering via de rechtbank wil verder zetten.

Je kan immers wel nog proberen om verder achter je geld aan te gaan, maar niet meer via Unpaid. Een rechter moet namelijk bekijken of het protest van je debiteur geldig is of niet. Als je besluit om door te gaan, moet je dus een advocaat inschakelen. Het advocatenkantoor De Groote – De Man, waarmee Unpaid samenwerkt, is hier een ervaren deskundige in.

Vrijblijvend gecontacteerd worden door een advocaat

Wat als mijn debiteur insolvabel is?

De eerste stap die de deurwaarder onderneemt is een solvabiliteitsonderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat je debiteur risico vertoont op insolvabiliteit, word je door de gerechtsdeurwaarder gecontacteerd. De keuze is dan aan jou om de procedure te beëindigen of door te zetten.

Als je besluit om de procedure op dat moment stop te zetten, krijg je het voorschot terug, na aftrek van gemaakte kosten voor het solvabiliteitsonderzoek (€ 50,00 excl. btw).

Indien je kiest om toch verder te gaan, is LAR op geen enkele manier aansprakelijk voor verder gemaakte kosten.

Wat als mijn debiteur failliet verklaard wordt tijdens de procedure?

Als je debiteur tijdens de procedure failliet verklaard wordt, stopt de procedure via Unpaid automatisch. Je voorschot ben je dan spijtig genoeg kwijt, maar de werkelijke deurwaarderskosten tot aan het moment van de uitvoerbare titel, zijn gedekt. Dat houdt concreet in: alle werkelijke kosten die de deurwaarder gemaakt heeft vanaf de start van de procedure tot aan het einde van de wettelijke betalingstermijn van 1 maand en 8 dagen.

Wat als ik de procedure wil stopzetten?

Je kan de procedure altijd stopzetten, ook als je een claim indient met een kortingscode van LAR. Echter, wanneer je besluit om de procedure te beëindigen vóór de wettelijke betaaltermijn van één maand en 8 dagen voorbij is, vervalt je korting. In dat geval worden de werkelijk gemaakte kosten van de deurwaarder en Unpaid gefactureerd. Dat bijkomende bedrag is maximaal even hoog als het bedrag dat je al betaalde voor je voorschot.